Vize - CliniRoll-papírový program

Přejít na obsah
Naše vize || Your vision


Proč vlastně jsme se dali na cestu svobodného podnikání ?

Je to cesta plná odpovědnosti a za sebe sama, ale i cesta svobody vlastního rozhodování a
plnění svých snů, které nás naplňují a formují charakter každého člověka. Podle slov filozofa :
„ KDO NEMÁ SNY – NIKDY SI JE NESPLNÍ „
Co je cíl ?
Jako již bylo napsáno ve staré Číně 3000 let před Kristem „ cesta je cíl „ a to odpovídá i naší
misi, jít cestou života a podnikání s čistým štítem aby cíl bylo uspokojení svých potřeb, potřeb
našioch spolupracovníků a světu abychom přinášeli lepší a lepší výrobky.
Co je největší radost ?
Spokojení lidí okolo nás – spokojení lidí vytvářejí spokojení a sebevědomý svět
S kým spolupracujeme ?
S týmem svobodných sebevědomých lidí, kteří věří v sama sebe a ve své poslání. Kdo se chce
učit = naučíme, kdo chce být lepší = zlepšíme, ale pokud člověk nechce musíme se rozejít
slušně a přátelsky, protože každý konec znamená nový začátek pro obě strany.
Co chceme vyrábět pro naše zákazníky ?
Výrobky, které jim zlepší každodenní obyčejný život skládající se s tisíce maličkostí. Aby
měli čas být inspirací pro druhé lidi.
V čem jsme lepší než konkurence a v čem musíme přidat ?
Malý tým dokáže velké věci – to je každopádně náš největší trumf. A v čem musíme přidat to
je to, že ne vždy naše sny a vize se slučují s požadavky trhu a ekonomických možností.
Jak asi bude vypadat firma za 10 let ?
Fungující tým lidí se stabilní klientelou, který nebude čekat, ale bude hledat i detaily v čem
usnadnit obyčejný život všem, a plně finančně stabilní pro pokrytí všem ekonomických
nákladů. Zisk není jen v penězích, ale v té cestě k nim.
Jaké tržby chceme ?
Cíl tržeb je 60 milionů CZK.
Kolik chceme zaměstnanců ?
Tolik aby se všichni uživili a zbylo na rozvoj firmy.
POJĎME SPOLEČNĚ UKLIDIT SVĚT !DispoPharm vision and mission
Why did we actually embark on the path of free enterprise?
It is a path full of responsibility and for oneself, but also a path of freedom to make one's own
decisions and fulfill one's dreams, which fulfill us and shape the character of each person. In
the words of the philosopher: "WHO DOESN'T HAVE DREAMS - WILL NEVER FULFILL
THEM"
What is the goal?
As it was already written in ancient China 3000 years before Christ, "the journey is the goal"
and this also corresponds to our mission, to walk the path of life and business with a clean
slate so that the goal is to satisfy our needs, the needs of our colleagues and the world to bring
better and better products.
What is the greatest joy?
The satisfaction of people around us - the satisfaction of people creates a contented and selfconfident
world
Who do we cooperate with?
With a team of free self-confident people who believe in themselves and their mission. Who
wants to learn = we'll learn, who wants to be better = we'll improve, but if a person doesn't
want to, we have to part ways politely and amicably, because every end means a new
beginning for both parties.
What do we want to produce for our customers?
Products that will improve their everyday ordinary life consisting of thousands of little things.
So that they have time to be an inspiration to other people.
What are we better than the competition and what do we need to add?
A small team can do big things - that's our biggest asset anyway. And what we have to add is
that our dreams and visions do not always coincide with market demands and economic
possibilities.
What will the company look like in 10 years?
A functioning team of people with a stable clientele who will not wait, but will also look for
details to make ordinary life easier for everyone, and fully financially stable to cover all
economic costs. The profit is not only in the money, but in the way to it.
What sales do we want?
The sales target is CZK 60 million.
How many employees do we want?
So much so that everyone can support themselves and the rest for the development of the
company.
LET'S CLEAN UP THE WORLD TOGETHER!


Vision und Mission von DispoPharm
Warum haben wir eigentlich den Weg des freien Unternehmertums eingeschlagen?
Es ist ein Weg voller Verantwortung und für sich selbst, aber auch ein Weg der Freiheit,
eigene Entscheidungen zu treffen und Träume zu verwirklichen, die uns erfüllen und den
Charakter jedes Menschen prägen. Mit den Worten des Philosophen: „WER KEINE
TRÄUME HAT – WIRD SIE NIEMALS ERFÜLLEN“
Was ist das Ziel?
Wie schon im alten China 3000 Jahre vor Christus geschrieben stand: „Der Weg ist das Ziel“
und dies entspricht auch unserer Mission, den Lebens- und Geschäftsweg mit einem
Neuanfang zu gehen, sodass das Ziel die Befriedigung unserer Bedürfnisse ist, Wir erfüllen
die Bedürfnisse unserer Kollegen und der Welt, um immer bessere Produkte zu entwickeln.
Was ist die größte Freude?
Die Zufriedenheit der Menschen um uns herum – die Zufriedenheit der Menschen schafft eine
zufriedene und selbstbewusste Welt
Mit wem arbeiten wir zusammen?
Mit einem Team freier, selbstbewusster Menschen, die an sich und ihre Mission glauben. Wer
lernen will = wir werden lernen, wer besser werden will = wir werden besser, aber wenn
jemand nicht will, müssen wir uns höflich und freundschaftlich trennen, denn jedes Ende
bedeutet für beide Seiten einen Neuanfang .
Was wollen wir für unsere Kunden produzieren?
Produkte, die aus Tausenden kleiner Dinge bestehen und den Alltag verbessern. Damit sie
Zeit haben, andere Menschen zu inspirieren.
Was sind wir besser als die Konkurrenz und was müssen wir hinzufügen?
Ein kleines Team kann Großes leisten – das ist sowieso unser größtes Kapital. Und wir
müssen hinzufügen, dass unsere Träume und Visionen nicht immer mit den
Marktanforderungen und wirtschaftlichen Möglichkeiten übereinstimmen.
Wie wird das Unternehmen in 10 Jahren aussehen?
Ein funktionierendes Team von Menschen mit einem stabilen Kundenstamm, das nicht wartet,
sondern auch nach Details sucht, um das alltägliche Leben für alle einfacher zu machen, und
das finanziell völlig stabil ist, um alle wirtschaftlichen Kosten zu decken. Der Gewinn liegt
nicht nur im Geld, sondern auch auf dem Weg dorthin.
Welche Umsätze wollen wir?
Das Umsatzziel liegt bei 60 Mio. CZK.
Wie viele Mitarbeiter wollen wir?
So sehr, dass jeder sich selbst und den Rest für die Entwicklung des Unternehmens
unterstützen kann.
LASST UNS GEMEINSAM DIE WELT AUFRÄUMEN!

Wizja i misja DispoPharm
Dlaczego właściwie weszliśmy na ścieżkę wolnej przedsiębiorczości?
To droga pełna odpowiedzialności i za siebie, ale także droga wolności w podejmowaniu
własnych decyzji i realizowaniu swoich marzeń, które spełniają nas i kształtują charakter
każdego człowieka. Słowami filozofa: „KTO NIE MA MARZEŃ – NIGDY ICH NIE
SPEŁNI”
Jaki jest cel?
Jak pisano już w starożytnych Chinach 3000 lat przed Chrystusem „celem jest podróż” i to też
odpowiada naszej misji, aby z czystym kontem kroczyć ścieżką życia i biznesu, aby celem
było zaspokojenie naszych potrzeb , potrzeb naszych współpracowników i świata, dzięki
czemu dostarczamy coraz lepsze produkty.
Co jest największą radością?
Zadowolenie ludzi wokół nas - satysfakcja ludzi tworzy zadowolony i pewny siebie świat
Z kim współpracujemy?
Z zespołem wolnych, pewnych siebie ludzi, którzy wierzą w siebie i swoją misję. Kto chce się
uczyć = my się nauczymy, kto chce być lepszy = będziemy się doskonalić, ale jeśli ktoś nie
chce, musimy grzecznie i polubownie się rozstać, bo każdy koniec oznacza dla obu stron
nowy początek .
Co chcemy produkować dla naszych klientów?
Produkty, które usprawnią ich codzienność, składającą się z tysięcy drobiazgów. Aby mieli
czas być inspiracją dla innych ludzi.
W czym jesteśmy lepsi od konkurencji i co musimy dodać?
Mały zespół może dokonać wielkich rzeczy – to w każdym razie nasz największy atut. I
trzeba dodać, że nasze marzenia i wizje nie zawsze pokrywają się z wymaganiami rynku i
możliwościami gospodarczymi.
Jak będzie wyglądać firma za 10 lat?
Funkcjonujący zespół ludzi ze stabilną klientelą, którzy nie będą czekać, ale także będą
szukać szczegółów, aby każdemu ułatwić codzienne życie i w pełni stabilnych finansowo, aby
pokryć wszystkie koszty ekonomiczne. Zysk tkwi nie tylko w pieniądzach, ale w drodze do
nich.
Jakiej sprzedaży chcemy?
Celem sprzedaży jest 60 milionów CZK.
Ilu pracowników chcemy?
Na tyle, aby każdy mógł wesprzeć siebie i resztę na rzecz rozwoju firmy.
SPRZĄTAJMY RAZEM ŚWIAT!

Vízie a poslanie firmy DispoPharm
Prečo vlastne sme sa dali na cestu slobodného podnikania?
Je to cesta plná zodpovednosti a za seba samého, ale aj cesta slobody vlastného rozhodovania
a plnenia svojich snov, ktoré nás napĺňajú a formujú charakter každého človeka. Podľa slov
filozofa: „KTO NEMÁ SNY – NIKDY SI JE NESPLNÝ“
Čo je cieľ?
Ako už bolo napísané v starej Číne 3000 rokov pred Kristom " cesta je cieľ " a to zodpovedá
aj našej misii, ísť cestou života a podnikania s čistým štítom aby cieľ bolo uspokojenie
svojich potrieb, potrieb našich spolupracovníkov a svetu aby sme prinášali lepšie a lepšie
výrobky.
Čo je najväčšia radosť?
Spokojní ľudí okolo nás – spokojní ľudí vytvárajú spokojní a sebavedomý svet
S kým spolupracujeme?
S tímom slobodných sebavedomých ľudí, ktorí veria v samého seba a vo svoje poslanie. Kto
sa chce učiť = naučíme, kto chce byť lepší = zlepšíme, ale ak človek nechce musíme sa rozísť
slušne a priateľsky, pretože každý koniec znamená nový začiatok pre obe strany.
Čo chceme vyrábať pre našich zákazníkov?
Výrobky, ktoré im zlepšia každodenný obyčajný život skladajúci sa s tisíckami maličkostí.
Aby mali čas byť inšpiráciou pre druhých ľudí.
V čom sme lepší ako konkurencia av čom musíme pridať?
Malý tím dokáže veľké veci - to je každopádne náš najväčší tromf. A v čom musíme pridať to
je to, že nie vždy naše sny a vízie sa zlučujú s požiadavkami trhu a ekonomických možností.
Ako asi bude vyzerať firma za 10 rokov?
Fungujúci tím ľudí so stabilnou klientelou, ktorý nebude čakať, ale bude hľadať aj detaily v
čom uľahčiť obyčajný život všetkým, a plne finančne stabilný na pokrytie všetkým
ekonomických nákladov. Zisk nie je len v peniazoch, ale v tej ceste k nim.
Aké tržby chceme?
Cieľ tržieb je 60 miliónov CZK.
Koľko chceme zamestnancov?
Toľko aby sa všetci uživili a zostalo na rozvoj firmy.
POĎME SPOLOČNE VYČISTIŤ SVET!
We Are The World

let´s clean up the World
Návrat na obsah